Reklamační řád

TAKY TĚ NEBAVÍ ČÍST OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁDY? NÁS TAKY NE. TAKŽE SI TO PĚKNĚ SHRŇME V PÁR JEDNODUCHÝCH VĚTÁCH! 

Stálým zákazníkům vyreklamujeme autodíly hned a bez keců, pokud se nejedná o neodbornou montáž. Jinak se řídíme platnými zákony České republiky a můžeš v klidu vracet zboží do 14 dnů. Po domluvě i déle. Neboj se zeptat. Standardní reklamace je vyřízena do 30 dnů.

 

Reklamační protokol ke stažení zde

 

1. Záruční lhůta a záruční list

Pokud byl výrobek používán fyzickou osobou (nepodnikatelem), poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců a 12 měsíců, pokud byl výrobek používán právnickou / fyzickou osobou (podnikatelem), podle § 1921 odst.1, zákona 89/2012., pokud není uvedena na dokladu nebo dodacím listu delší lhůta. Záruční lhůta počíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční lhůtě začne záruka běžet znovu od převzetí nového výrobku.
Namísto záručního listu vydává prodávající kupujícímu doklad o zakoupení výrobku / výrobků obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Tento doklad resp. záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího IČ a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaný výrobek je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro výrobek takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno, překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího.

4. Uplatnění reklamace

Reklamaci je možné uplatňovat v místě jednotlivých provozoven. Informujte se prosím o příslušnosti Vaší provozovny. Zasláním reklamovaného zboží přímo do příslušné provozovny značně urychlíte celý proces vyřízení reklamace. Adresu příslušné provozovny sdělí prodávající na telefonu: +420 777 305 369 nebo na emailové adrese info@falconparts.cz.
Reklamované zboží je třeba zaslat (nebo osobně doručit) pokud možno včetně kopie dodacího listu a kopie prodejního dokladu, spolu s vyplněným reklamačním protokolem popisem vady a kontaktem na kupujícího. Reklamační protokol je ke stažení na stránkách prodávajícího, v sekci Reklamační řád. Při reklamaci elektronických dílů diagnostikovatelných sériovou diagnostikou a filtrů pevných částic je nutné doložit výpis paměti závad příslušné řídící jednotky, případně naměřených parametrů.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (záruční servisy).

5. Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s přiloženým návodem, poškození živly (např. oheň či blesk), poškození nadměrným zatěžováním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

6. Řešení reklamace uplatněné kupujícím

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

7. Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění, pokud byl výrobek používán fyzickou osobou (nepodnikatelem). Pokud byl výrobek používán právnickou osobou (podnikatelem), podle § 1921 odst.1, zákona 89/2012., je tato lhůta bez omezení. Tato lhůta začíná běžet dnem po doručení zboží do sídla prodávajícího nebo do distribučního skladu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu).


Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1.3.2019

 

Položky označené * jsou povinné.